Wakasek Bina Program

BIODATA WAKIL KEPALA SEKOLAH BINA PROGRAM

waka bina program

DATA PRIBADI

Nama                              : Drs. Kodiyarso

NIP                                : 19630507 198903 1 016

Tempat / Tanggal Lahir : Bantul, 7 Mei 1963

Alamat                           : Jl. Sultan Adam Komp. Kelapa Gading RT. 23 No. 45

Jenis Kelamin                 : Laki – laki

Agama                            : Islam

Status  Perkawinan       : Kawin

Kewarganegaraan          : Indonesia

Alamat Email                 : harjono345@gmail.com

Telepon/HP                    : 08125054485 

DATA PENDIDIKAN

1 . Tahun 1976 lulus di SDN TUGGALAN I

2 . Tahun 1980 lulus di SMPN IMOGIRI

3 . Tahun 1983 lulus di SMA N 5  YOGYAKARTA

4 . Tahun 1998 lulus IKIP YOGYAKARTA